مدیریت سیستم از راه دور

Any Desk جایگزینی برای نرم افزار Team Viewer

از آن جایی که Team Viewer بعنوان یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین نرم افزار های مدیریت سیستم از راه دور، اخیراً دسترسی کاربران ایرانی را برای استفاده از این نرم افزار مسدود ساخت است، نرم افزار Any Desk را میتوان بعنوان نرم افزاری جایگزین معرفی نمود.