دانلود اپلیکیشن بهینه پرداخت صندوق

خدمات تجمیعی ویژه صندوقهای قرض الحسنه

ورود به سامانه اینترنت بانکپرداخت اینترنتی اقساطواریز اینترنتی به حساب مشتریان

اینترنت بانک - پیوند افزاران تلفن بانک و پیگیری معوقات - پیوند افزارانپیامک بانک - پیوند افزارانسیستم پیامک صوتی - پیوند افزارانسایر محصولات نرم افزاری - پیوند افزاران

اینترنت بانک

اینترنت بانک
در دو بخش مشتریان (سیستم انواع گزارش گیری) و مدیریت مشتریان موسسات مالی، بهمراه امکان واریز بحساب و پرداخت اینترنتی اقساط.
دریافت دمو و مشاهده تیزر

سامانه تلگرامی

سامانه تلگرامی پیوند افزاران (ساتپا)
این ربات به دو صورت inline و keyboard طراحی شده و بات قادر به ارائه گزارشات اصلی مشتریان صندوقها می باشد.
دریافت دمو و مشاهده تیزر