کاربری تجمیعی

دسترسی گروهی یا کاربری تجمیعی سیستم خدمات اینترنتی پیوند افزاران

مشتریان صندوقهایی که از سیستم خدمات اینترنتی استفاده می نمایند از این پس خواهند توانست با تائید و فعال کردن کاربری تجمیعی حسابهای کاربری خود در بخش مدیریت اینترنت بانک، کاربریهای متصل را در یک گروه کاربری قرار داده تا تنها با اطلاعات ورود یکی از کاربریها به سایر کاربریهای متصل به آن دسترسی یابند.