قفل سخت افزاری

ارایه کلیه نرم افزارهای شرکت با قفل سخت افزاری

از سال آینده برای امنیت بیشتر و کارآیی بهتر، کلیه نرم افزارهای شرکت پیوند افزاران به قفل سخت افزاری مجهز و قابل ارائه خواهند بود.