تحلیل داده

مجهز شدن خدمات مجازی شرکت پیوند افزاران به سیستم پیشرفته آمارگیر و تحلیل داده

اینترنت بانک و سیستمهای پرداخت اینترنتی شرکت پیوند افزاران به سیستم پیشرفته آمارگیر و تحلیل آماری و داده مجهز شدند. از این پس دسترسی و رفتارهای تمامی کاربران به اطلاعات مهم و حیاتی سیستمهای اینترنتی در تیررس، تحت نظارت و بررسی آماری شرکت پیوند افزاران با خروجی های مختلف قرار میگرند. تحلیل آماری دقیقتر جهت ارائه بهتر امکانات و رفع اشکالات سیستم بر اساس رفتارسنجی مشتریان صندوقها و همچینین امنیت بیشتر سیستم بدلیل رهگیری کاربران و ثبت تمامی گزاراشات ثانیه به ثانیه از مزایای مهم این سیستم به حساب خواهد آمد.