ارسال پیامک

راه اندازی وب سرویس اختصاصی ارسال و دریافت پیامک

وب سرویس ارسال، دریافت و گزارشات ارسال پیامک بصورت یکپارچه راه اندازی گردید. نرم افزار تمامی صندوقها جهت کلیه امور مشتریان صندوقها و موسسات مالی از اعلام گردش تا پیگیری معوقات وام و ... به وب سرویس اختصاصی شرکت متصل شده و خدمات مشتریان را از طریق این سیستم اختصاصی انجام می دهند.