مشتریان پیوند افزار

با توجه به حیطه فعالیت و گستردگی خدمات در کل کشور، تعداد موسسات مالی که این شرکت را تا به امروز بعنوان خدمتگذار خود انتخاب نموده اند بالغ بر 700 موسسه مالی و صندوق می باشد.